Third Eye Chakra Ajna Aromafume Essential Oil Blend 10ml